خانه / لغتنامه (صفحه 34)

لغتنامه

معنی کلمه کنام و مترادف آن

معنی کلمه کنام و مترادف آن

در این پست از لغتنامه تور دانش با معنی و مفهوم کلمه کنام آشنا می‌شوید با ما همراه باشید. معنی کنام این کلمه به معنی لانه، آشیانه و آرامگاه برای انسان و حیوانات است. مترادف محل استراحت جانوران، خلوتگاه، غار، کمینگاه معنی کنام در شاهنامه فردوسی در شاهنامه از این …

ادامه نوشته »

معنی کلمه معرفت و مترادف آن

معنی کلمه معرفت و مترادف آن

در این پست از لغتنامه تور دانش با معنی و مفهوم کلمه معرفت آشنا می‌شوید با ما همراه باشید. معنی معرفت این کلمه به معنی شناخت، دانش، شناسایی و علم است. مترادف حکمت، آگاهی، عرفان، فرهنگ، بینش، اطلاع، دانایی، فهم، خرد، عقل معنی با معرفت فرهیخته، جوانمرد، باکمال  معرفت در …

ادامه نوشته »

معنی کلمه فراق و مترادف آن

معنی کلمه فراق و مترادف آن

در این پست از لغتنامه تور دانش با معنی و مفهوم کلمه فراق آشنا می‌شوید با ما همراه باشید. معنی فراق فراق در لغت به معنی جدایی و دوری است. مترادف هجر، مهجوری، مفارقت متضاد نزدیکی، وصال، نزدیک شدن فراق به عربی فراق فراق در شعر فارسی حافظ ساقیا آمدنِ …

ادامه نوشته »

معنی کلمه صیانت و هم خانواده آن

معنی کلمه صیانت و هم خانواده آن

در این پست از لغتنامه تور دانش با معنی و مفهوم کلمه صیانت آشنا می‌شوید با ما همراه باشید. معنی صیانت این کلمه به معنی نگهداری، نگه داشتن، نگهبانی، حفظ کردن و پاسداری است. هم خانواده کلمه صیانت  محافظت حراست حفظ در زبان انگلیسی protection, preservation صیانت در شعر فارسی …

ادامه نوشته »

لطف یعنی چه ؟ معنی و هم خانواده آن

لطف یعنی چه ؟ معنی و هم خانواده آن

در این پست از لغتنامه تور دانش با معنی و مفهوم کلمه لطف آشنا می‌شوید پس با ما همراه باشید. معنی لطف لطف در لغت به معنی خوش رفتاری، بخشش، نیکی کردن، نرمی، مهر ورزیدن، مهربانی، نیکویی است. هم خانواده لطف عنایت، مرحمت، محبت، کرم، بذل، شفقت، ملایمت مخالف قهر، …

ادامه نوشته »

معنی کلمه فرط چیست ؟

معنی کلمه فرط چیست ؟

تور دانش در این مقاله با معنی کلمه فرط همراه شماست. معنی فرط فرط در لغت به معنی بیش از حد، زیاده روی است. مترادف افراط، کثرت، شدت، زیادی،بسیاری، فزونی، فرد جلوتر از گروه، اسب تیزرو  در زبان انگلیسی Depth, Redundancy , Excess فرط در شعر فارسی حافظ قوت شاعرهٔ …

ادامه نوشته »

معنی کلمه صنع چیست ؟

معنی کلمه صنع چیست ؟

با مقاله معنی کلمه صنع چیست؟ از لغتنامه  تور دانش با ما همراه باشید. معنی کلمه صنع فعل: آفرینش، ساختن، آفریدن  اسم: کار، عمل  فعل که در زمان قدیم استفاده می‌شد : احسان، نیکی کردن هم خانواده صنع ابداع، صنعت، خلقت، ساخت، ساخته صنع در زبان انگلیسی Build ، construction …

ادامه نوشته »

معنی غلو چیست ؟

معنی غلو چیست ؟

برای دانستن معنی و مفهوم کلمه غلو با تور دانش همراه باشید معنی غلو  از حد گذراندن زیاده روی در انجام کاری  تجاوز و گزافه گویی  مبالغه در شعر مفهوم غلو در مسائل دینی اگر اعتقادات دینی از حد خود بگذرد آن را غُلُو گویند و بیشتر نسبت به امامان …

ادامه نوشته »

معنی چموش و مفهوم آن

معنی چموش و مفهوم آن

در این پست از لغتنامه تور دانش با معنی و مفهوم کلمه چموش آشنا می‌شوید با ما همراه باشید. معنی چموش چموش به معنی: اسب سرکش و استر لگد زن، بدقلق، نافرمان، بد رفتار و ناآرام است و در عربی به آن شموس می‌گویند. اسب یا قاطر یا خر بد …

ادامه نوشته »

معنی کلمه ثنا و مفهوم آن

معنی کلمه ثنا و مفهوم آن

در این پست از لغتنامه تور دانش با معنی و مفهوم کلمه ثنا آشنا می‌شوید پس با ما همراه باشید. معنی ثنا ستایش، درود، آفرین، سپاس، تحسین، حمد، شکر، دعا، ذکر مترادف تمجید، مدح، مدیح، مدیحه، منقبت، تحیت، ذکرجمیل، ذکرخیر متضاد نکوهش، هجو، قدح، هجا  مترادف ثنا در زبان انگلیسی …

ادامه نوشته »