آخرین نوشته‌ها

معنی برائت چیست و مترادف آن

در این پست از لغتنامه تور دانش با معنی کلمه برائت و مترادف آن آشنا می‌شویم. معنی برائت چیست ؟ این کلمه به معنی تبرئه، پاک بودن از گناه، رها شدن از دین و قرض، رهایی و بی گناهی است. اعلام برائت یعنی چه به معنی اعلام بی‌زاری از مشرکان

مهمل یعنی چه و تلفظ آن

در این پست از لغتنامه تور دانش با معنی کلمه مهمل و تلفظ آن آشنا می شویم. معنی مهمل چیست ؟ به سخنی که معنی ندارد، اراجیف، حرف پوچ و مزخرف مهمل می‌گویند. مترادف مهمل چرند، بی اساس، لیچار، بی معنی، بیهوده، چرت و پرت، حرف مفت، یاوه تلفظ مهمل

جولان یعنی چه و تلفظ آن

در این پست از لغتنامه تور دانش با معنی کلمه جولان و تلفظ آن آشنا می شویم. معنی جولان چیست ؟ این کلمه به معنی تاخت زدن، تاخت و تاز و تاختن اسب است. مترادف جولان گردش، ویراژ، دور زدن تلفظ جولان جُولان jolan جولان دادن به انگلیسی  parade flaunt

معنی کلمه بویه و مترادف آن

در این پست از لغتنامه تور دانش با معنی کلمه بویه و مترادف آن آشنا می‌شویم. معنی بویه چیست ؟ این کلمه به معنی آرزومندی و آرزو است. همچنین در ثبت احوال بویه به عنوان یک اسم دخترانه ثبت شده است. مترادف بویه امل، آرزو، گوی شناور، وایه، امید بویه

معنی تبیین و تلفظ آن

در این پست از لغتنامه تور دانش با معنی کلمه تبیین و تلفظ آن آشنا می شویم. معنی تبیین چیست ؟ این کلمه به معنی آشکار شدن، هویدا شدن، بیان کردن و آشکار ساختن است. مترادف تبیین بیان، اظهار، توضیح، وصف، تعریف، توجیه، توصیف تلفظ کلمه تبیین تَبَیْیُنْ Tabayon

معنی آوخ و تلفظ آن

در این پست از لغتنامه تور دانش با معنی کلمه آوخ و تلفظ آن آشنا می شویم. معنی آوخ چیست ؟ این کلمه به معنی افسوس، دریغ و حسرت است. معنی آوخ در فرهنگ معین: قسمت، نصیب و بهره مترادف آوخ هیهات، واویلا، دریغا، واه، آوه تلفظ کلمه آوخ آوَخْ

معنی کلمه دژم و تلفظ آن

در این پست از لغتنامه تور دانش با معنی کلمه دژم و تلفظ آن آشنا می شویم. معنی دژم چیست ؟ این کلمه به معنی افسرده، غمگین، آشفته، اندوهگین و پژمان است. معنی شیر دژم: شیر آشفته و اندوهگین مترادف دژم پریشان حال، اندوهناک، رنجور تلفظ کلمه دژم دُژَمْ Dozham

معنی کلمه درع و تلفظ آن

در این پست از لغتنامه تور دانش با معنی کلمه درع و تلفظ آن آشنا می شویم. معنی درع چیست ؟ این کلمه به معنی جامه‌ای است که با حلقه‌های ریز آهنی بافته شده و به هنگام جنگ پوشیده می‌شود. مترادف درع زره، لباس جنگ تلفظ درع دِرْع

معنی کلمه صباحت و تلفظ آن

در این پست از لغتنامه تور دانش با معنی کلمه صباحت و تلفظ آن آشنا می شویم. معنی صباحت چیست ؟ این کلمه به معنی زیبایی، خوشگلی، خوب رو شدن، خوب رویی و جمال است. همچنین بعنوان یک اسم دخترانه با ریشه عربی در ثبت احوال ثبت شده است. مترادف

معنی اسم کارن چیست ؟

در این پست از لغتنامه تور دانش با معنی کلمه کارن آشنا می‌شویم. معنی کارن این کلمه به معنی جنگجو و نام سردار لشکر مهرداد، شاهزاده اشکانی است که علیه اشک بیستم قیام کرد. کارن بعنوان یک اسم پسرانه در ثبت احوال ثبت شده است. تلفظ اسم کارن Karen