برچسب ها : معنی کلمه

لغتنامه

معنی برائت چیست و مترادف آن

در این پست از لغتنامه تور دانش با معنی کلمه برائت و مترادف آن آشنا می‌شویم. معنی برائت چیست ؟ این کلمه به معنی تبرئه، پاک بودن از گناه، رها شدن از دین و قرض، رهایی و بی گناهی است. اعلام برائت یعنی چه به معنی اعلام بی‌زاری از مشرکان است. مترادف برائت خلاصی، تبرئه […]ادامه مطلب

لغتنامه

مهمل یعنی چه و تلفظ آن

در این پست از لغتنامه تور دانش با معنی کلمه مهمل و تلفظ آن آشنا می شویم. معنی مهمل چیست ؟ به سخنی که معنی ندارد، اراجیف، حرف پوچ و مزخرف مهمل می‌گویند. مترادف مهمل چرند، بی اساس، لیچار، بی معنی، بیهوده، چرت و پرت، حرف مفت، یاوه تلفظ مهمل مُهْمَلْ mohmal  ادامه مطلب

لغتنامه

معنی کلمه بویه و مترادف آن

در این پست از لغتنامه تور دانش با معنی کلمه بویه و مترادف آن آشنا می‌شویم. معنی بویه چیست ؟ این کلمه به معنی آرزومندی و آرزو است. همچنین در ثبت احوال بویه به عنوان یک اسم دخترانه ثبت شده است. مترادف بویه امل، آرزو، گوی شناور، وایه، امید بویه به انگلیسی Boyeh    ادامه مطلب

لغتنامه

معنی تبیین و تلفظ آن

در این پست از لغتنامه تور دانش با معنی کلمه تبیین و تلفظ آن آشنا می شویم. معنی تبیین چیست ؟ این کلمه به معنی آشکار شدن، هویدا شدن، بیان کردن و آشکار ساختن است. مترادف تبیین بیان، اظهار، توضیح، وصف، تعریف، توجیه، توصیف تلفظ کلمه تبیین تَبَیْیُنْ Tabayonادامه مطلب

لغتنامه

معنی آوخ و تلفظ آن

در این پست از لغتنامه تور دانش با معنی کلمه آوخ و تلفظ آن آشنا می شویم. معنی آوخ چیست ؟ این کلمه به معنی افسوس، دریغ و حسرت است. معنی آوخ در فرهنگ معین: قسمت، نصیب و بهره مترادف آوخ هیهات، واویلا، دریغا، واه، آوه تلفظ کلمه آوخ آوَخْادامه مطلب

لغتنامه

معنی کلمه دژم و تلفظ آن

در این پست از لغتنامه تور دانش با معنی کلمه دژم و تلفظ آن آشنا می شویم. معنی دژم چیست ؟ این کلمه به معنی افسرده، غمگین، آشفته، اندوهگین و پژمان است. معنی شیر دژم: شیر آشفته و اندوهگین مترادف دژم پریشان حال، اندوهناک، رنجور تلفظ کلمه دژم دُژَمْ Dozham دژم به انگلیسی Depressed  ادامه مطلب

لغتنامه

معنی کلمه درع و تلفظ آن

در این پست از لغتنامه تور دانش با معنی کلمه درع و تلفظ آن آشنا می شویم. معنی درع چیست ؟ این کلمه به معنی جامه‌ای است که با حلقه‌های ریز آهنی بافته شده و به هنگام جنگ پوشیده می‌شود. مترادف درع زره، لباس جنگ تلفظ درع دِرْعادامه مطلب

لغتنامه

معنی کلمه صباحت و تلفظ آن

در این پست از لغتنامه تور دانش با معنی کلمه صباحت و تلفظ آن آشنا می شویم. معنی صباحت چیست ؟ این کلمه به معنی زیبایی، خوشگلی، خوب رو شدن، خوب رویی و جمال است. همچنین بعنوان یک اسم دخترانه با ریشه عربی در ثبت احوال ثبت شده است. مترادف صباحت سپیدرویی، وجاهت، ملاحت تلفظ […]ادامه مطلب

لغتنامه

معنی کلمه هایا چیست ؟

در این پست از لغتنامه تور دانش با معنی کلمه هایا آشنا می‌شویم. معنی هایا هایا در زبان کردی به معنی هوشیار، آگاه و زرنگ است و بعنوان یک اسم دخترانه در ثبت احوال ثبت شده است. گویش مازنی: نوعی فراخواندن و صدا زدن افراد از راه دور هایا: نام یکی از اقوام بانتو در بخش […]ادامه مطلب

لغتنامه

معنی شوخ چشم چیست ؟ و مترادف آن

در این پست از لغتنامه تور دانش با معنی کلمه شوخ چشم آشنا می‌شویم. معنی شوخ چشم این کلمه به معنی گستاخ و بی شرم و حیا است. شوخ چشمی: گستاخی مترادف شوخ چشم پرده در، بی شرم، دریده شوخ چشم در شعر فارسی فردوسی سرش تنگ بگرفت و یک پوشه چاک بداد و نبود […]ادامه مطلب